RUSA

Dr. Upendra Kumar Singh (Convener)

Smt. Rashmi Singh

Sri Ram Raj

Sri Santosh Kumar Singh ( O.S.)

Rasshtriya Uchchatar Shiksha Abhiyaan-

Km. Shrdha Srivastava

Dr. Ashutosh Tripathi

Sri. Dinesh Kumar ( Asst.)

Sri Vinod Kumar Maurya(Asst.)